Kwalifikacja

Opis kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" prowadzi zajęcia dla osób indywidualnych lub z grupami, także zróżnicowanymi (np. pod względem wieku - dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze, pod względem reprezentowanego poziomu sprawności fizycznej). Prowadzi zajęcia, których celem jest nauka i doskonalenie prawidłowej techniki nordic walking. Może także prowadzić zajęcia z nordic walkingu w celu poprawy jakości życia, zapobiegania wykluczeniu społecznemu (osoby samotne, starsze, element socjoterapii) lub w celach integracyjnych (np. teambuilding). Organizuje zajęcia dla grup specjalnych w celu poprawy motoryki, profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzi zajęcia dla sportowców w celu uzupełnienia treningu zasadniczego dla danej dyscypliny sportu (np. dyscypliny lekkoatletyczne).

Szczegółowy opis kwalifikacji

pobierz

Dla kogo skierowana jest ta kwalifikacja?

Kwalifikacją "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" mogą być szczególnie zainteresowani:

 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • animatorzy zatrudnieni w instytucjach sportu i kultury
 • terapeuci, fizjoterapeuci i rehabilitanci
 • pracownicy sanatoriów
 • pracownicy ośrodków wypoczynkowych
 • pracownicy hoteli, dietetycy
 • pracownicy agencji eventowych
 • przewodnicy turystyczni
 • instruktorzy i trenerzy sportu i rekreacji
 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • animatorzy zatrudnieni w instytucjach sportu i kultury
 • terapeuci, fizjoterapeuci i rehabilitanci
 • pracownicy sanatoriów
 • pracownicy ośrodków wypoczynkowych
 • pracownicy hoteli, dietetycy
 • pracownicy agencji eventowych
 • przewodnicy turystyczni
 • instruktorzy i trenerzy sportu i rekreacji

Polska Rama Kwalifikacji-co to takiego?

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji to ośmiopoziomowa ramowa struktura, która wskazuje, jak powinny być opisywane kwalifikacje. Każdy poziom jest zdefiniowany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych), charakterystyk drugiego stopnia (szczegółowych). Charakterystyki uniwersalne i szczegółowe stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Niektóre z kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości, ale nie wszystkie. Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Polacy pracujący w innych krajach często są zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Powodem jest to, że poza granicami naszego kraju nie bardzo wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisano kwalifikacji. Możliwość sprawdzenia poziomu kwalifikacji powinna sprawić np. to, że Polak pracujący np. w Irlandii będzie zarabiał tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi kompetencjami. Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji. Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji w Polsce prowadzone były w stałej współpracy z partnerami społecznymi. Byli to przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, firm szkoleniowych. Ich opinie miały istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK.

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Informacje pochodzą ze strony:
https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zsk
Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2022-07-06 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2022-08-23 r., poz. 817)

TREŚĆ
OBWIESZCZENIA
pobierz

Certyfikat

Dlaczego warto zdobyć certyfikat ZSK?

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z nordic walkingu" może znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach sportu i rekreacji, szkołach, uczelniach wyższych, domach seniora, domach dziennego pobytu, innych placówkach opieki społecznej, instytucjach kultury, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach agroturystycznych, w klubach sportowych i klubach fitness, agencjach eventowych, centrach animacji, jako konsultanci klienta w sklepach sportowych, sekcjach PTTK i TKKF oraz prowadzić zajęcia w ramach samozatrudnienia.

Certyfikat

Jak zdobyć certyfikat?

W celu rozpoczęcia procesu walidacji wnioskodawca składa opracowany konspekt 90-minutowych zajęć dla dowolnej grupy docelowej. Walidacja składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

Etap 1

Egzamin teoretyczny

Etap pierwszy (teoretyczny) prowadzony jest metodą testu wiedzy (test jednokrotnego wyboru z pytaniami zamkniętymi) oraz rozmowy z komisją. Obejmuje on wszystkie zestawy. W trakcie etapu pierwszego kandydat prezentuje i omawia z komisją konspekt zajęć. Pozytywny wynik etapu teoretycznego dopuszcza do podejścia do etapu praktycznego. Zaliczenie etapu teoretycznego jest ważne przez okres 1 roku.

CZAS TRWANIA EGZAMINU: 16 minut

Wypełniony test sprawdzany jest przez komisję weryfikacyjną przy pomocy arkusza oceny tuż po zakończeniu tej części procesu walidacji. Każdemu kandydatowi przydzielany jest losowo test wiedzy posiadający 16 pytań, losowo dobranych z puli 40 pytań (po 10 różnych pytań dla każdego efektu uczenia się).

Test jest narzędziem pozwalającym ocenić umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą przez kandydatów w procesie uczenia sie:̨ formalnym, nieformalnym. Pozwala na zastosowanie jasnych kryteriów oceny, a konstrukcja narzędzi i organizacja weryfikacji zapewniają bezstronność i rzetelność sprawdzania. Test jest narzędziem sprawdzającym – jego wyniki pozwalają na ustalenie stopnia opanowania przez kandydatów efektów uczenia się. Wszystkie pytania testu są pytaniami zamkniętymi. Asesor będzie przestrzegać instrukcji dotyczących wypełniania narzędzi służących do oceny odpowiedzi.

Etap 2

Egzamin praktyczny

Etap drugi (praktyczny) prowadzony jest metodą symulacji lub obserwacji w miejscu pracy. Obejmuje on zestawy 03 oraz 04. Etap drugi będzie rejestrowany na nośnikach pozwalających na zapis obrazu i dźwięku.

Regulamin walidacji

pobierz

Materiały edukacyjne

Jak przygotować się do walidacji?

pobierz

Prawidłowa technika
Nordic Walking

pobierz

Ćwiczenia wzmacniające
mięśnie z kijkami do Nordic Walking

Informacje praktyczne

Terminy i opłaty

Koszt walidacji

30 dni przed planowanym egzaminem należy wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na konto Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

Potrzebujesz fakturę? Skontaktuj się z nami!

Najbliższe terminy walidacji

Termin Uwagi
1 wiosna 2023 03.06.2023 Wrocław
2 jesień 2023 niebawem szczegóły

Rejestracja

Rejestracja i warunki dla kandydata

Rejestracja kandydatów:

Dostarczenie zgłoszenia oraz skany dokumentów (pdf, jpg.) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed planowanym egzaminem na adres email:

biuropsnw@gmail.com


Do 14 dni przed egzaminem uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i kwalifikacji do egzaminu. Oryginały dokumentów należy przedłożyć komisji weryfikacyjnej w dniu egzaminu do wglądu.

Formularz dla kandydata

pobierz
pobierz

RODO dla kandydata

pobierz
Warunki walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie poniższe warunki wstępne, tj.:

 • posiada ważny dokument tożsamości, potwierdzający ukończenie 18. roku życia;
 • posiada dokument potwierdzający ukończenie co najmniej 8-godzinnego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • posiada oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem zajęć ruchowych;
 • posiada poprzedzającą kwalifikację pełną na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • wypełniła formularz rejestracyjny dla kandydata; do formularza kandydat załącza skany dokumentów wskazujących na spełnienie wymagań wstępnych tj. ważny dokument potwierdzający ukończenie 18. roku życia, dokument potwierdzający ukończenie co najmniej 8-godzinnego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych związanych z prowadzeniem zajęć ruchowych, dokument potwierdzający uzyskaną kwalifikację pełną na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • podpisała niezbędne oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych-RODO). Za przechowywanie danych osobowych odpowiedzialny jest Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, będącego organizatorem walidacji;
 • uiściła opłatę egzaminacyjną (1500,00 zł brutto) na konto Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking (dane znajdują się w zakładce "OPŁATA")

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dane adresowe:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

biuropsnw@gmail.com

NUMER KONTA BANKOWEGO:
90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

Formularz kontaktowy
Captcha